Ε.Π.Σ.Π.

Έκτακτη καταστατική Γενική Συνέλευση η ΕΠΣ Πειραιά

Published

on

«Σύγκληση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης» (26/1/2022 15:03)

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, & 34 αυτού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού Παραρτήματος Α & Β του Καταστατικού αυτής και την από 21.01.2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ (Πρακτικό συνεδρίασης με αρ. Νο 16).

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Φάληρο Πειραιά στις 14 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Ε.Φ – Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου Νέο Φάληρο, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των σωματείων
Εκλογή τριών (3) Γραμματέων – Πρακτικογράφων της Γενικής Συνέλευσης
Απόφαση επί πρότασης της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ που αφορά την εναρμόνιση- τροποποίηση του Καταστατικού της, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3,5,14,22 και 24 του ν. 2725/1999(Α΄ 121)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 15.00, η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και αναφέρονται στην Εγκύκλιο που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της σύγκλησης της Έκτακτης Kαταστατικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στις 14.03.2022 σας κοινοποιούμε την παρακάτω εγκύκλιο για ενημέρωση σας.

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των σωματείων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ(άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου του, με έναν Τακτικό και έναν αναπληρωματικό που έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. ( άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο διαθέτει μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση. ( άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

3. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ το αργότερο προ τριών (3) ημερών από την ημέρα της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής και της ημέρας της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 10.03.2022, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου μέλους. ( άρθρο 22, του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

4. Στη Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

5. Μέλος της Εκτελεστικής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου μέλους στη Γενική Συνέλευση. ( άρθρο 21 παρ.4 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Π.)

Στη Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

6. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε σωματείο εφόσον στο προ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετάσχει σε αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. ( άρθρο 14 παρ.3 του Ν.2725/1999)

7. Προπονητές, διαιτητές και ποδοσφαιριστές σε ενέργεια δεν μπορούν να εκπροσωπούν σωματεία ούτε να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

8. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων (Τακτικός – Αναπληρωματικός) στην Έκτακτη Καταστατική Γεν. Συνέλευση της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ οφείλουν να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα τους ή διαβατήριο η’ δίπλωμα οδήγησης η’ οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.

9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην Έκτακτη Καταστατική Γ.Σ. στις 14.03.2022 και ώρα 15.00 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και η Έκτακτη Καταστατική Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός 24ωρου, ήτοι την ίδια ημέρα Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση. (αρθρ.24 παρ.2 Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ).

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Ι. ΣΠΑΘΑΣ ΑΠ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ

Exit mobile version